หรือเลือกคลิกเมนูลัดด้านล่าง
http://thanakrit.esdc.go.th/
ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด
https://sites.google.com/a/ssk3.go.th/supervisor/knowledge-management
https://www.facebook.com/groups/134757360212217/https://sites.google.com/site/ssk3bigdata/home
Big Data
http://www.ska2.go.th/reis/index.php
http://www.obecresearch.net/
Obec Research