คลังความรู้

คลังความรู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 
 
 
 
 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ /สื่อการเรียนรู้    เทคนิคการจัดทำสื่อการเรียนรู้ /แหล่งเรียนรู้ /สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ /Opensource and Freeware for Education /ดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือสำหรับการผลิตสื่อ การใช้สื่อการเรียนรู้
   คู่มือการปฏิบัติงาน (Working Manual) /แบบฟอร์มสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
-การเงิน พัสดุ
-ส่งเสริมการจัดการศึกษา
-อำนวยการ
-นโยบายและแผน
-บริหารงานบุคคล
-นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   สื่อการเรียนรู้ออนไลน์แยกตามกลุ่มสาระ /ห้องเรียน DLIT /แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ /คู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกล
   ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
-เครือข่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรม
-ICT Help
-DLIT/DLTV
-อ่านได้อ่านดีศรีสะเกษ 3
-เด็กพิเศษเรียนรวม


Comments